Herkenbaar voor u?

Wilt u weten waar uw medewerkers staan als het gaat om hun digitale vaardigheden? 
Of wilt u uw medewerkers de mogelijkheid bieden om zichzelf te toetsen?
Vraagt u zich af waarom veelal dezelfde vragen bij de Servicedesk worden gesteld?

Dan is het wellicht interessant om stil te staan bij het programma 'Digitaal Vaardig'.

InAspire College levert naast standaard trainingen voornamelijk trainingen op maat. Onze aanpak kenmerkt zich doordat we samen met de klant op zoek gaan naar een passend opleidingsprogramma. Passend bij de organisatie, eventueel uitgesplitst naar afdelingen en/of groepen van medewerkers. Niet iedereen hoeft ten slotte alle ins en outs te kennen van een tekstverwerkingspakket en niet iedereen werkt dagelijks met spreadsheets. Toch blijkt dat het nuttig is voor elke burger en medewerker om een minimaal basisniveau te bezitten aan digitale vaardigheden. Niet alleen bruikbaar voor op het werk maar ook voor privé en het functioneren in de maatschappij.

InAspire College werkt vanuit de standaard ‘Certificaat Digitale Vaardigheden’ (www.e-userskills.nl) en leidt hier desgewenst ook voor op. Vaak zien we echter dat het totale pakket niet nodig is voor het dagelijks functioneren van de medewerkers. Anders dan veel andere opleiders kiezen wij niet snel voor standaard (pakket)trainingen. Wij geloven dat maatwerk beter past, beter beklijft en dat het op deze manier voor zowel de deelnemer als de trainer inspirerend werkt. Integratie van diverse softwarepakketten behoort ook tot de mogelijkheden.


Programma

Training

Testing

Borging

Iedereen moet de kans krijgen
om te leren zwemmen in onze digitale wereld"

Onze werkwijze - de 4 pijlers

Programma (inhoud passend bij de organisatie)

Samen met u bepalen we de inhoud van het programma
Wij vragen u om vanuit de organisatie een ‘projectgroep’ te vormen met enkele sleutelfiguren uit de organisatie. Te denken valt aan leidinggevenden, een medewerker van de ICT-servicedesk, een secretaresse. Samen met de leden van deze projectgroep wordt in een dagdeel bepaald wat de inhoud van het programma moet zijn en op welk niveau de lat voor toetsing gelegd zou moeten worden.

Adviseurs van InAspire College leiden deze bijeenkomst waarin aan de hand van een uitgebreide lijst met onderwerpen wordt besproken of het wel of niet relevant is voor het programma. De ruwe uitkomsten van deze bijeenkomst worden door InAspire verwerkt, teruggekoppeld en besproken waarna de inhoud van het programma definitief wordt vastgesteld en als basis zal dienen voor een eventuele nulmeting, opleidingsprogramma en eindtoets.

Training (Klassikaal - Individueel - E-learning)

Trainen en opleiden naar het gewenste niveau
Trainingen van InAspire College worden op maat samengesteld op basis van de inhoud die door de projectgroep is vastgesteld. Heeft er een nulmeting plaatsgevonden dan zal de uitkomst meegenomen worden. InAspire zal u hierin ook adviseren. 
Afhankelijk van de inhoud van het programma worden trainingen ontworpen waarbij de vorm en de duur van de trainingsonderdelen ook worden bepaald. Zo kunnen er bijvoorbeeld aparte trainingen tekstverwerking worden gegeven waarin onderdelen van een eigen documentbeheersysteem worden geïntegreerd. Op basis van onze ervaringen zijn trainingen Digitale Vaardigheden veelal in de volgende hoofdgroepen te verdelen:

Basistrainingen:

  • Tekstverwerking
  • Internetgebruik en Social Media
  • E-mail toepassingen en digitale agenda
  • Security Awareness en basis ICT-kennis
  • Documentmanagementsysteem
    (vaak gecombineerd met andere programma's)
 

Verdiepende trainingen:

  • Spreadsheets (MS Excel)
  • Tekstverwerking gevorderd (MS Word)
  • Presenteren m.b.v. presentatiepakketten (MS PowerPoint, Prezi)

Alle trainingen worden in 1 tot 2 dagdelen (4 uur) gegeven. De groepsgrootte is bij voorkeur 6 tot maximaal 10 personen voor een training. Wanneer er gekozen kan worden voor een masterclass of workshop dan kan dit voor een grotere groep georganiseerd worden; dit is afhankelijk van de inhoud van het programma. Ook dit wordt vooraf met de projectgroep bekeken en afgesproken.

Toetsing (Nulmeting - Eindtoets - Certificering)

Waar staan uw medewerkers?
Om te meten in hoeverre uw medewerkers digitaal vaardig zijn bieden wij de mogelijkheid aan om een nulmeting uit te voeren. De uitslag van een nulmeting wordt in overleg met u bekend gemaakt aan de medewerker, de leidinggevende of beide of wie u ook wenst. Op basis van de uitkomsten van de nulmeting kan een medewerker een of meerdere onderdelen van het opleidingsprogramma volgen om zich zo verder te bekwamen tot op het gewenste niveau. De nulmeting is ook een prima instrument om in te zetten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Zie hiervoor ook bouwsteen 4 Borging.
De nulmeting wordt online aangeboden en kan op elke plek met een computer met internetverbinding worden afgenomen. De nulmeting werkt het meest optimaal wanneer vooraf - bijvoorbeeld door de projectgroep - grofweg het programma is bepaald.

Afronding door het behalen van een certificaat
Middels een eindtoets tonen medewerkers aan digitaal vaardig te zijn. De eindtoets is gebaseerd op het programma zoals door de projectgroep is vastgesteld. Wanneer de medewerker slaagt, ontvangt deze een InAspire certificaat.

 

Borging (Leven Lang Ontwikkelen)

Borging van de behaalde resultaten en opbrengsten van een opleidingstraject vinden wij minstens zo belangrijk dan het opleiden en certificeren zelf.

Voor de continuïteit van de organisatie is het van belang dat medewerkers hun opgedane kennis en vaardigheden op peil houden. Net zo belangrijk is het dat nieuwe medewerkers ook snel op het gewenste niveau instromen en/of gericht opgeleid worden naar het gewenste niveau.

InAspire College biedt de mogelijkheid om het behaalde resultaat te borgen met behulp van theorie- en e-learningmodules. Deze e-learningmodules zijn net als de toetsen op maat te maken en zijn een prima hulpmiddel bij het up-to-date houden van kennis en vaardigheden. Ze worden vaak ingezet om kennis op te frissen, kennis op te doen van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving en om bijvoorbeeld implementaties van nieuwe (onderdelen van) systemen te ondersteunen. Ook voor uw eigen specifieke programma’s of systemen kunnen modules ontwikkeld worden.

Voor nieuwe medewerkers bieden we de mogelijkheid om een nulmeting af te nemen. Deze meting is eenvoudig in te zetten in het werving- en selectieproces en geeft snel inzicht waar de nieuwe medewerker staat t.o.v. de eerder door de organisatie vastgestelde norm. Indien nodig kan de nieuwe medewerker snel naar het gewenste niveau gebracht worden via een training of met behulp van een of meerdere e-learningmodules.

Technologische ontwikkelingen gaan hard en het bijhouden van deze ontwikkelingen is van groot belang.
Medewerkers dienen zich te blijven ontwikkelen om mee te kunnen groeien met de organisatie en haar omgeving.

Goed geschoold personeel leidt tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening en daarmee tot tevreden klanten. Scholing en ontwikkeling motiveert en bindt medewerkers aan de organisatie en er ontstaat ook doorstroming van personeel. Medewerkers krijgen kansen en uitdagingen en de organisatie behoudt de kennis en ervaring binnen het bedrijf.